Nieuwe VANK website!

Beste leden, sympathisanten, bezoekers: welkom op onze website.

 
 
VANK CHEQUES
De cheques van 5 euro kunnen NIET meer aangeschaft worden.
Handelaars, nog in het bezit van VANK-cheques, brengen deze best binnen bij Marc Cools, Mechelsesteenweg 4 (juwelen Yannick), op maandag gesloten.


REGLEMENT OP DE GELEGENHEIDSMARKTEN
Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 18 mei 2020.

Afdeling 1 – Definitie en toepassingsgebied

Artikel 1
Onderhavig reglement is gebaseerd op:
– De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten gewijzigd door de wetten van 4 juli 2005 en 20 juli 2006.
– Het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten en de vigerende decreten, alsook onderstaande wijzigingen:
o Het decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.
o Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.
– Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
Dit reglement beoogt een vast kader en duidelijke regels te bieden voor gelegenheidsmarkten, zodat deze op een correcte wijze kunnen georganiseerd worden en vervolgens vlot verlopen.

Artikel 2
Onder gelegenheidsmarkten wordt verstaan:
De verkoop manifestaties op het openbaar domein van de gemeente, andere dan de openbare markten, georganiseerd ter bevordering van de lokale handel en ter bevordering van het leven in de gemeente.
Zij kunnen worden georganiseerd naar aanleiding van allerlei gelegenheden en/of feesten en dit onder verschillende benamingen (jaarmarkten, braderijen, feestmarkten, beurzen, boerenmarkt, …).
In de gemeente Kontich worden deze gelegenheidsmarkten georganiseerd op de hierna vermelde dagen, tijdstippen en plaatsen:
1. De jaarmarkt:
• De jaarmarkt gaat jaarlijks door op:
o dinsdag na de 1ste zondag na 04 juli
o maandag na de laatste zondag van september
• De jaarmarkt vangt aan om 9 uur en eindigt om 15 uur.
• De jaarmarkt wordt gehouden in Mechelsesteenweg tussen de Duffelsesteenweg tot het Gemeenteplein, de Antwerpsesteenweg tussen het Gemeenteplein en de Noordstraat én de Molenstraat, dit behoudens de plaatsen waar de verschillende prijskampen ingericht voor vee en paarden die zullen plaatsvinden, aangeduid door de Burgemeester of zijn afgevaardigde.

2. De braderij:
• De braderij gaat jaarlijks door op:
o het laatste weekend van september
• De uren van de braderij op zaterdag zijn van 16u tot 22u (met uitbreiding tot 24u voor het animatiegedeelte en de standen gelegen aan het gemeenteplein).
• De uren van de braderij op zondag zijn van 14u tot 19u ( met uitbreiding tot 21u voor het animatiegedeelte en de standen gelegen aan het gemeenteplein).
• De braderij wordt gehouden in Mechelsesteenweg tussen de Duffelsesteenweg tot het Gemeenteplein, de Antwerpsesteenweg tussen het Gemeenteplein en de Noordstraat én de Molenstraat.
3. Andere gelegenheidsmarkten:
• Zullen doorgaan op de dag, het uur en de plaats, te bepalen doormiddel van college besluit.

Artikel 3
Deze verkoopsmanifestaties, georganiseerd door of voorafgaand toegelaten door de gemeente, zijn naast onderhavig reglement, ook nog onderworpen aan de specifieke regelgeving die van toepassing is op elke manifestatie afzonderlijk en die voorzien zijn in hoofdstuk III art. 9 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, alsook latere wijzigingen zoals omschreven in artikel 1.
Voor de gewone markten blijft het marktreglement van toepassing.

Afdeling 2 – Deelnemen aan een gelegenheidsmarkt: identificatie

Artikel 4
Tijdens gelegenheidsmarkten identificeren de professionele verkopers zich door middel van het uithangbord met de ondernemingsgegevens.
Verenigingen en instellingen identificeren zich door middel van een gelijkaardig uithangbord met vermelding van de benaming en het adres van hun zetel. Deze uithangborden worden op een zichtbare wijze op de standplaats aangebracht.

Artikel 5
De verplichting zich te identificeren met een uithangbord is niet van toepassing voor handelaars die verkopen voor hun winkel.

Afdeling 3 – De jaarmarkt: inschrijving, organisatie en verloop

Artikel 6
Het gemeentebestuur Kontich organiseert de jaarmarkt op zijn grondgebied.

Artikel 7: inschrijving
de deelnemers schrijven zich in voor de:
– jaarmarkt juli: vóór 31 mei
– jaarmarkt september: vóór 31 augustus

De inschrijving gebeurt via het e-loket van de gemeentelijke website.
Het invulformulier bestaat uit 3 delen:
– Informatie over de standhouder en de uit te voeren activiteit
– Ontlening van gemeentelijk materiaal (voor verenigingen van Kontich)
– Aanvraag voor een machtiging voor het schenken van sterk alcoholische dranken

Het inschrijvingsformulier wordt volledig en juist ingevuld.
Deelnemers die zich na de datum van inschrijving nog wensen in te schrijven, wenden zich daarvoor tot de marktleider.
Desgevallend zal de marktleider enkel een standplaats kunnen toekennen voor zover er nog één beschikbaar is.

Artikel 8: Standgeld
Het standgeld en bijhorende vrijstellingsbepalingen worden door het college van burgemeester en schepenen vastgelegd, conform het retributiereglement op gelegenheidsmarken en ambulante handel.


Artikel 9: Bevoegdheden van de marktleider
De organisatie van de jaarmarkt is in handen van de uitvoeringsdiensten van het gemeentebestuur Kontich en de aangeduide marktleider.
Bevoegdheid marktleider:
De marktleider maakt het marktplan op, wijst de standplaatsen toe, bewaakt het goede verloop van de jaarmarkt en kan ingrijpen bij het niet naleven van het reglement.
Beslissingen van marktleider zijn bindend. Bij niet-naleven van het reglement kan de marktleider beslissen op te treden.

Artikel 10: toewijzing en aanduiding van de standplaats
Het gemeentebestuur maakt vooraf het marktplan op met het oog op een grote variëteit aan kramen/standhouders en wijst op basis hiervan plaatsen toe.
Standhouders die tijdig een plaats aanvragen (cf. art. 7), krijgen voorafgaand aan de jaarmarkt reeds een plaats toegewezen.
Voor aanvragen ontvangen na de datum van inschrijving, worden de standplaatsen op de ochtend van de jaarmarkt zelf bepaald en toegekend, dit volgens de volgorde van aanvraag en volgens beschikbaarheid.
Bij aankomst op de jaarmarkt meldt elke standhouder zich aan tussen 7 uur en 8 uur aan het infopunt voor het Oud Gemeentehuis, Gemeenteplein 1.
Geen enkele deelnemer mag het terrein op vooraleer de marktleider ter plaatse is.
De concrete aanduiding en toewijzing van de standplaatsen op de jaarmarkt gebeurt door de marktleider op de dag zelf vanaf 7 uur.
De aangevraagde plaatsen blijven voorbehouden tot 8 uur. Plaatsen die om 8 uur niet zijn ingevuld, worden door de marktleider toegewezen aan een andere deelnemer.

Artikel 11: Inrichten van de standplaats
Standhouders kunnen een standplaats bekomen van maximum 12 meter.
Standhouders die meer ruimte wensen kunnen dit mee aangeven op het inschrijvingsformulier. Het
Lokaal bestuur laat haar beslissing tijdig weten aan de standhouder.

Artikel 12: Veiligheid
Er zal toegezien worden op de veiligheid van zowel de standhouders als van de bezoekers van de jaarmarkt.
Om veiligheidsredenen verzwaren de standhouders hun tenten voldoende zodat deze stabiel blijven staan bij eventuele slechte weersomstandigheden.
Alle elektrische apparatuur moet voldoen aan het bestaande Algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
De standhouders houden een breedte van tenminste 4 meter in de straten vrij voor eventuele interventies van politie, brandweer of andere hulpdiensten.
Er wordt geen algemeen verkeer in de jaarmarktstraten toegelaten tussen 6 en 16 uur op de dag van de jaarmarkt. Standhouders kunnen met hun wagen in de jaarmarktstraten tussen 7 en 8 uur én tussen 15 en 17 uur.

Artikel 13: Sterke drank en tweedehandsgoederen
Iedereen die op één of andere manier het verbruik van sterke drank (vanaf 22%) voorziet, heeft hiervoor een machtiging nodig van de burgemeester. Deze aanvraag wordt best gelijktijdig met de inschrijving binnengebracht, cf. art. 7
De standplaatshouder hoort steeds in het bezit te zijn van deze toelating.
Elke standplaatshouder die de toestemming verkreeg om sterke dranken aan te bieden vanaf 22 % volume alcohol of meer is er wel toe gehouden eveneens etenswaren aan te bieden.
Op standplaatsen van de jaarmarkt mogen geen tweedehands goederen verkocht of aangeboden worden.

Artikel 14: Geluidsinstallatie
Enkel gemeentepersoneel mag de door de gemeente geplaatste geluidsinstallatie bedienen.

Artikel 15: Publiciteit
Affiches over activiteiten gekoppeld aan de jaarmarkt zijn enkel toegelaten aan de eigen standplaats.
Het gemeentebestuur voorziet in de nodige publiciteit.

Artikel 16: Afval en opruimen
De jaarmarkt eindigt om 15 uur. De jaarmarktstraten moeten volledig ontruimd zijn vóór 16 uur.
Elke standhouder is verantwoordelijk voor het reinigen van zijn standplaats (inclusief het straatgedeelte ervoor). Het college van burgemeester en schepenen legt specifieke afvalrichtlijnen vast. Deze richtlijnen voor de verzameling en afvoer van afval moeten strikt worden nageleefd.
Het gebruik van wegwerp plastieken bekers en wegwerp plastiek zakjes is verboden. Verkoop van drank in Blik, PET of drankkarton is enkel toegelaten indien de standhouder zelf voorziet voor een duidelijk aangegeven afvalrecipiënt voor PMD materialen. De standhouder is verantwoordelijk voor naleving van de VLAREMA wetgeving in deze, waarbij gesorteerde inzameling van minstens 90% zuiver wordt bereikt. De standhouder is verantwoordelijk voor de afvoer en verwerking van deze materialen. Het is niet toegestaan om wegwerp drankrecipiënten te verzamelen in rest afvalzakken. Het gebruik van herbruikbare bekers wordt ten zeerste aangeraden.
Deelnemers houden zich aan de richtlijnen over de verzameling en afvoer van afval, die het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende maatregelingen opleggen.
Er mag niet worden geflyerd tijdens de jaarmarkt.

Afdeling 4 – De braderij: inschrijving, organisatie en verloop

Artikel 17
De gemeente organiseert de braderij ten voordele van de verenigingen en handelaars uit Kontich.

Artikel 18: Deelname
Deelname is voorbehouden en gratis voor lokale en erkende verenigingen, zelfstandigen, ondernemers of winkeliers die hun zetel in Kontich, Waarloos of Kontich Kazerne hebben. Handelaars van buiten Kontich worden enkel toegelaten, indien de braderijlocatie nog over vrije standplaatsen beschikt na inschrijving en toewijzing van de Kontichse handelaars. Het tarief voor handelaars van buiten Kontich wordt gelijkgesteld aan deze van de jaarmarkt en conform artikel 8 van dit reglement bepaald.
Elke standplaats bestaat uit een duidelijk opgestelde verkoops- of promoactiviteit. Handelaars of verenigingen van buiten de gemeente Kontich kunnen niet deelnemen aan de braderij. Uitzonderingen of onduidelijkheden omtrent deelnamemogelijkheid worden voorgelegd en besloten door het College van Burgemeester en Schepenen.
De middenstandsdeelnemers met pand gelegen in de Molenstraat, Mechelsesteenweg en Antwerpsesteenweg tot aan de hoek met de Noordstraat kunnen zich inschrijven voor gebruik van de breedte van hun eigen pand of kunnen zich inschrijven voor een standaardafmetingen standplaats aansluitend op de activiteiten rond het gemeenteplein. Het is niet toegestaan om de ruimte voor hun winkelpand op eigen initiatief af te staan aan derden. Indien een lokale onderneming gelegen op deze locaties niet wenst deel te nemen aan de braderij zal de plaats voor hun pand kunnen toegewezen worden door het lokaal bestuur Kontich aan een andere vereniging of handelaar.
Artikel 19: De inschrijving
De inschrijving moet door middel van het daartoe voorziene digitale formulier gebeuren. Het inschrijvingsformulier moet volledig en juist worden ingevuld. Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het aanwijzen van standplaatsen. Deze toewijzing van de standplaatsen op de braderij gebeurt via publieke loting op een door het lokaal bestuur georganiseerde infovergadering voor alle deelnemers. Deze infovergadering zal minstens 3 weken voor het braderijweekend plaatsvinden.
De deelnemers moeten inschrijven vóór 15 augustus. Laattijdige inschrijvingen kunnen geweigerd worden door het lokaal Bestuur. Bij aanvaarding van deelname zal hen een plaats worden toegewezen na toewijzing van alle tijdig binnengekomen inschrijvingen.

Artikel 20: Standplaatsen
Een standaardafmetingen standplaats is 3 meter breed. Bij inschrijving kunnen deelnemers aangeven of ze 1,2, 3 of 4 standplaatsen aaneensluitend wensen. Afwijkingen kunnen op verzoek aangevraagd worden, maar kunnen geweigerd worden om praktische en organisatorische redenen.

Artikel 21: Standgeld en waarborg
Er wordt geen standgeld opgelegd. Bij inschrijving geldt wel een waarborg van 30 euro voor een erkende verenging en 100 euro voor handelaars ( zelfstandigen, ondernemers en winkeliers). Deze waarborg dient voldaan te zijn voor de toewijzing van de standplaatsen. De waarborg zal na afloop van de braderij worden teruggestort indien de afspraken correct werden nageleefd.

Artikel 22: Standplaatsorganisatie
Ingeschreven standhouders dienen zowel op zaterdag als zondag de aan hen toegewezen standplaats uit te baten. Indien een deelnemer niet in de mogelijkheid is om beide dagen een stand uit te baten, dient deze zich gezamenlijk in te schrijven met een andere vereniging of lokale handelaar om 1 stand alternerend uit te baten. Dit om lege plaatsen op de braderij uit te sluiten.

Artikel 23: Specifieke richtlijnen voor standhouders
Alle politieke partijen en bewegingen die in Kontich actief zijn kunnen een standplaats bekomen op de braderij.
Op de standplaatsen van de braderij mogen geen tweedehandse goederen worden verkocht of aangeboden.
Het oplaten van heliumballonnen waar een wedstrijd aan verbonden is, is verboden. Heliumballonnen uitdelen kan wel, zolang er wordt voor gezorgd dat die niet zo maar kunnen gaan vliegen.
Iedereen die op één of andere manier het verbruik van sterke drank (vanaf 22% alcohol) voorziet, heeft hiervoor een machtiging nodig van de burgemeester. Deze aanvraag wordt best gelijktijdig met de inschrijving binnengebracht, cf. art. 7.
De standplaatshouder hoort steeds in het bezit te zijn van deze toelating.
Elke standplaatshouder die de toestemming verkreeg om sterke dranken aan te bieden vanaf 22 % volume alcohol of meer is er wel toe gehouden eveneens etenswaren aan te bieden.
De standhouders moeten hun tenten voldoende verzwaren zodat deze stabiel blijven staan bij slechte weersomstandigheden.
Stroom is niet gegarandeerd en wordt standaard niet voorzien door het gemeentebestuur. De gemeente bekijkt elke vraag naar elektriciteit van de standhouders afhankelijk van de locatie en beschikbaarheid.

Artikel 24: Toewijzing van de standplaatsen
De toewijzing van de standplaatsen op de braderij gebeurt via publieke loting op een door het lokaal bestuur georganiseerde infovergadering voor alle Kontichse deelnemers. Deze infovergadering zal minstens 3 weken voor het braderijweekend plaatsvinden. De uitslag van de loting wordt schriftelijk bevestigd aan de ingeschreven standhouders.
Indien na loting en verdeling van de standplaatsen nog standplaatsruimte beschikbaar is wordt deze toegewezen aan ingeschreven Handelaars van Buiten Kontich in volgorde van datum van volledige inschrijving.

Artikel 25: Gemotoriseerd vervoer
Er wordt geen verkeer, met uitzondering van opbouw en afbraak voor standen, in de braderijstraten toegelaten op zaterdag tussen 13 en 22 uur en op zondag tussen 11 en 19 uur. Wie toch vroegtijdig weg rijdt, verliest zijn waarborg en kan het jaar erna geweerd worden van deelname. De straten Mechelsesteenweg, Molenstraat, Gemeenteplein en Antwerpsesteenweg tot aan de Noordstraat zijn beschikbaar voor opbouw van de standen vanaf zaterdag 13u en zondag vanaf 11u. Alle gemotoriseerd vervoer voor laden en lossen dient zich van de braderij straten te verwijderen op zaterdag 15u en zondag 13u.
Ontruimen van materialen en standen is mogelijk op zaterdag van 22u en op zondag vanaf 19u, met uitzondering van standen gelegen op het stuk gemeenteplein tussen het Sint Jozef Instituut en het oude gemeentehuis en tussen de Molenstraat en Rubenstraat/ Sint Martinusplein. Het laten staan van materialen of stand materiaal in de nacht van zaterdag op zondag is op eigen risico van de standhouder.
Het is niet toegelaten een voertuig op de standplaats te parkeren, met uitzondering van voertuigen die nodig zijn voor de uitbating van de standplaats, zoals foodtrucks, stockageaanhangwagen of promowagens.

Artikel 26: Geluidsrichtlijnen
Deelnemers die tijdens de braderij een eigen geluidsinstallatie willen gebruiken, moeten hiervoor vooraf schriftelijke toelating vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag gebeurt gelijktijdig met het invullen van het inschrijvingsformulier. De standplaatshouder moet deze toelating steeds bij zich hebben. Zij mogen de andere braderijdeelnemers niet hinderen (bijvoorbeeld door het geluidsvolume) en moeten zich schikken naar de aanwijzingen van het lokaal bestuur. Het college van burgemeester en schepenen kan specifieke geluidsrichtlijnen vastleggen.
Niemand is gerechtigd om de door de gemeente geplaatste geluidsinstallatie te bedienen, geheel of gedeeltelijk uit te schakelen of de richting van de luidsprekers te veranderen. De kosten voor herstelling en/of beschadiging zullen aan de daders worden aangerekend.
Om de rust ’s nachts te bewaren, worden alle horecazaken om 3.30 uur gesloten.

Artikel 27: Veiligheid
Handelaars en verenigingen die werken met butaan- of propaanflessen moeten zich aan de volgende voorwaarden houden: Het gebruik en opslag van de flessen moet worden gescheiden. De aansluitingen moeten gebeuren met een slang van goede kwaliteit en een goedgekeurde ontspanner. De tijdsspanne tussen keuring en braderij mag niet langer zijn dan 1 jaar. Het bezit van een klein brandblusapparaat of branddeken is verplicht.
De standhouders moeten een breedte van tenminste vier meter in de straten vrijhouden voor eventuele interventies van politie, brandweer of andere hulpdiensten. Ook de hoogte moet gevrijwaard blijven. Het plaatsen van eigen vlaggenlijnen die de rijbaan kruisen zijn niet toegestaan.
Artikel 28: publiciteit
Affiches voor de braderij en bijhorende activiteiten zijn enkel toegelaten aan de betreffende standplaats. Het gemeentebestuur zorgt voor de nodige publiciteit.

Artikel 29: Afvalrichtlijnen
Het college van burgemeester en schepenen legt specifieke afvalrichtlijnen vast. Deze richtlijnen voor de verzameling en afvoer van afval moeten strikt worden nageleefd. Op zondagavond vóór 23 uur moet het terrein volledig zijn ontruimd: elke standhouder is verantwoordelijk voor het reinigen van zijn standplaats, inclusief het straatgedeelte ervoor en erachter.
Het gebruik van wegwerp plastieken bekers en wegwerp plastiek zakjes is verboden. Verkoop van drank in Blik, PET of drankkarton is enkel toegelaten indien de standhouder zelf voorziet voor een duidelijk aangegeven afvalrecipiënt voor PMD materialen. De standhouder is verantwoordelijk voor naleving van de VLAREMA wetgeving in deze, waarbij gesorteerde inzameling van minstens 90% zuiver wordt bereikt. De standhouder is verantwoordelijk voor de afvoer en verwerking van deze materialen. Het is niet toegestaan om wegwerp drankrecipiënten te verzamelen in rest afvalzakken. Het gebruik van herbruikbare bekers wordt ten zeerste aangeraden.
Het lokaal Bestuur zet een centrale herbruikbare bekerstand op, waar bezoekers van de braderij hun beker(s) kunnen aanschaffen en hun bekerwaarborg kunnen terugkrijgen. Alle stand uitbaters die dit wensen kunnen een wisselstock bekomen bij het bestuur om vlotte drankverkoop mogelijk te maken. Standhouders kunnen evenwel enkel in herbruikbare bekers verkopen via het inwissel systeem van 1 beker voor 1 beker. Het is niet toegestaan aan standhouders om zelf gratis of verkoop of tegen waarborg herbruikbare bekers aan te bieden aan klanten.
Er mag niet worden geflyerd tijdens de braderij. Er mogen wel informatieve communicatiedragers ter beschikking gelegd worden aan de standen, voor zover ze ter promotie zijn van de eigen activiteiten en/of werking van de stand uitbater zelf. Actief flyeren is verboden.

Artikel 30: Overtredingsbepalingen
Door hun deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met bovenstaand reglementsbepalingen.
Er kunnen, volgens het geldende Uniforme Politie Reglement , administratieve sancties worden uitgeschreven wanneer deze reglementsbepalingen, de afvalrichtlijnen of de geluidsrichtlijnen niet worden nagekomen. Overtredingen van het braderijreglement, de vastgestelde geluidsnormen en de afvalrichtlijnen kunnen aanleiding geven tot gemeentelijke administratieve sancties volgens het gemeentelijk reglement van de administratieve sancties.
Deelnemers die zich niet schikken naar deze reglementsbepalingen of de aanwijzingen van het Lokaal Bestuur, zullen indien nodig van de braderij worden uitgesloten met verlies van waarborg.

Artikel 31: Verantwoordelijkheden
Het lokaal bestuur is als inrichter van de braderij niet verantwoordelijk voor diefstal en gebeurlijke ongevallen.
Het lokaal bestuur stelt een braderijleider aan. De braderijleider bewaakt het goede verloop van de braderij en kan ingrijpen bij het niet naleven van het reglement

Afdeling 5 – bepalingen inzake alle andere gelegenheidsmarkten

Artikel 32: Concept, doel en samenwerkingsverband van de gelegenheidsmarkt
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de organisatie van een gelegenheidsmarkt doormiddel van een evenementenaanvraag waarbij volgende elementen worden vastgelegd:
– Concept en doel van de gelegenheidsmarkt – Samenwerkingsverband en verantwoordelijkheden tussen initiatief nemende organisaties en/of het Lokaal bestuur zelf – Locatie en afsluiting van straten of pleinen
– Markturen en marktdagen
– Opbouw en afbraak mogelijkheden
– Gebruik van eventuele logistieke materialen conform geldende retributietarieven
– Inzet van medewerkers van het bestuur voor de praktische marktorganisatie, aansluiting van nutsvoorzieningen of andere
– Communicatie en bekendmaking

Artikel 33: Wijze van inschrijving-standgeld-deelnamewaarborg
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt per gelegenheidsmarkt de wijze van inschrijving.
Indien een deelnamewaarborg wordt besloten zal deze gelijkgesteld zijn met de waarborg voor de braderij zoals bepaald in artikel 21.
Indien er standgeld gevraagd wordt, wordt deze door het college van burgemeester en schepenen vastgelegd per gelegenheidsmarkt, conform het retributiereglement op gelegenheidsmarkten en ambulante handel.

Artikel 34: Toewijzing van de plaatsen
De toewijzingscriteria van de standplaatsen, alsook de bevoegdheid van de verantwoordelijke marktleider worden door het college van burgemeester en schepenen bepaalt. Volgende principes worden daarbij toegepast:
– De verantwoordelijke marktleider kan standhouders aanvaarden of uitsluiten op basis van goed omschreven doelstellingen van de gelegenheidsmarkt, waarbij de aard en doel van de gelegenheidsmarkt alsook het profiel van de standhouders duidelijk is omschreven.
– Indien standhouders bij een vorige gelegenheid zich niet gehouden hebben aan de marktafspraken kunnen ze door de verantwoordelijke marktleider uitgesloten worden van deelname.
– Indien het aantal inschrijvingen groter is dan het aantal beschikbare standplaatsen, zal de marktleider een systeem van prioritering kunnen bepalen, waarbij deelname of uitsluitsel aan de markt kunnen worden bepaald op basis van inschrijvingsdatum, meerwaarde aan de markt, verscheidenheid van het marktaanbod of lokale binding van de standhouders.
– Het is niet toegestaan om op eigen initiatief standplaatsen onderling te wisselen tussen standhouders.
– Een standplaats tijdens een vorige editie van de gelegenheidsmarkt geeft geen extra (voorinschrijvings-)recht. De standplaatsen worden bij elke editie opnieuw toegewezen op basis van vooropgestelde criteria.

Artikel 35: Veiligheid, geluidsnormen en afvalrichtlijnen
De bepalingen van artikel 26, 28 en 29 van dit reglement zijn van toepassing op elke georganiseerde gelegenheidsmarkt, met uitzondering van de praktische organisatie van het gebruik van herbruikbare bekers. Hiervoor werkt de bevoegde marktleider een praktisch systeem uit op maat van de markt in kwestie.

Artikel 36:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Dit reglement wordt bekend gemaakt via de gebruikelijke communicatiekanalen.
Gedaan te Kontich in bovenvermelde vergadering.

Voor u op 2 juni 2020 gelezen op www.kontich.be:

We schrappen een aantal activiteiten omdat we niet aan de geldende veiligheidsvoorschriften kunnen voldoen of omdat de activiteiten in kwestie beschouwd worden als massaevenement.
De eigen activiteiten die we annuleren:
• De Feestzitting op 3 juli
• Bier met streken op 4 en 5 juli
• Kontich Zingt op 5 juli
• De veeprijskampen en paardenkoersen op 7 juli

De activiteiten in samenwerking met andere organisaties die we annuleren:
• Opentuindag op 7 juni
• De workshop flower hoop in de leestuin op 18 juni
• Korte ketenmarkt op 21 juni
• De orgelfietstocht op 21 juni
• Tentfuif Zomerbos op 26 juni
• Zomerbar Chiro Waarloos op 27 juni
• Tentfuif the great pritenders op 28 juni
• de Sint – Martinus rommelmarkt op 12 juli
• De Eco- en boerenmarkt op 30 augustus

De evenementen die plaatsvinden onder voorbehoud en mogelijks nog geannuleerd kunnen worden:
• De jaarmarkt op 7 juli
• De julikermis
Als lokaal bestuur hopen we uiteraard om toch zoveel mogelijk evenementen te laten plaatsvinden, mits respect voor de geldende veiligheidsmaatregelen. Toch is het niet uitgesloten dat we nog meer evenementen moeten afgelasten. Om die beslissing te nemen wachten zowel wij als de (mede)organisatoren de verdere maatregelen af van de federale Veiligheidscel. Ondertussen kan je de meest actuele informatie over de al dan niet schrappen van activiteiten terugvinden op www.kontich.be.