Privacybeleid

Wie zijn we?

Ons website-adres is: http://vankkontich.be.

VANK vzw

Privacyverklaring


1. Algemeen
1 Dit is de privacyverklaring van VANK vzw, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Molenstraat 11, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0836.943.912 (“VANK vzw”). VANK vzw treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de door jou meegedeelde persoonsgegevens die zij kan verkrijgen rechtstreeks van jou in het kader van haar diensten, activiteiten of producten.

1.2 VANK is een vzw dat jaarlijks activiteiten organiseert om de handel in Kontich te bevorderen.

1.3 Deze privacyverklaring kan op elk moment door VANK vzw worden gewijzigd. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

2. Juridisch kader

2.1 Deze privacyverklaring is onderworpen aan (1) de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of (2) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”) (samen of afzonderlijk “Privacywetgeving”).

3. Doel

3.1 VANK vzw kan de door jou meegedeelde persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring, met het oog op het aanbieden en organiseren van haar diensten, activiteiten of producten. Die hebben betrekking op de belangen die de VANK vzw behartigt van de mensen die handel drijven in Kontich en in dit verband, het aanmaken van een ledenbestand en daarover informatie verzamelen en het doen van prospectie voor nieuwe leden.

4. Rechtsgrond en toepasselijkheid

4.1 De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens ligt in: (1) de overeenkomst die jij aangaat of bent aangegaan met VANK vzw voor het verstrekken van één of meerdere van haar diensten, activiteiten of producten, en/of (2) de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming die je aan VANK vzw hebt gegeven om de door jou meegedeelde persoonsgegevens te verwerken.

4.2 Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden waarnaar zou kunnen worden verwezen en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

5. Persoonsgegevens

5.1 De persoonsgegevens die VANK vzw kan gebruiken zijn onder andere: voornaam, familienaam en/of naam van de handelszaak , btw-nummer, adres, e-mailadres, gsm en/of telefoonnummer.

5.2 Je garandeert met het aanvaarden van deze privacyverklaring dat de gegevens die jij meedeelt juist en volledig zijn.


6. Gebruiken, verzamelen, verwerken, opslaan en doorgeven van persoonsgegevens

6.1 Het meedelen van persoonsgegevens aan VANK vzw en/of deelname aan evenementen impliceert dat jij je als mededeler/gebruiker:

a. volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze privacyverklaring en die zonder voorbehoud aanvaardt; en/of

b. jouw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming verleent aan VANK vzw om de meegedeelde persoonsgegevens te (laten) gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de Privacywetgeving.
6.2 Door het meedelen van persoonsgegevens aan VANK vzw en/of deelname aan evenementen geef je VANK vzw de toestemming om de persoonsgegevens aan te wenden om:

a. het in artikel 3.1 bepaalde doel te verwezenlijken;

b. jouw behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, zodat VANK vzw haar diensten, activiteiten of producten daar beter op kan afstemmen;

c. statistische gegevens te verkrijgen;

d. een archief bij te houden;

e. de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven;


6.3 VANK vzw garandeert dat het de door jou meegedeelde persoonsgegevens niet doorgeeft aan derden. De opgenomen handelszaken met adres en website-kenmerken van VANK-leden in onze website www.vankkontich.be zijn echter publiekelijk raadpleegbaar.

6.4 VANK vzw slaat de persoonsgegevens op (1) voor de periode die nodig is om haar diensten, activiteiten of producten waarop je een beroep hebt gedaan te kunnen verlenen of aanbieden, met een maximumtermijn van 5 jaar na de laatst geleverde dienst, activiteit of product, of (2) voor 5 jaar na de laatste activatie door jou als lid, of (3) voor zolang VANK vzw (of haar rechtsopvolger) bestaat voor wat betreft de gegevens die zijn opgeslagen in het kader van het archief van VANK vzw.

7. Jouw rechten

7.1 De Privacywetgeving verleent jou een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Je hebt het recht:
a. op inzage en kopie van jouw persoonsgegevens;
b. om jouw persoonsgegevens te laten verbeteren als er fouten in zouden staan;
c. om jouw persoonsgegevens te laten wissen voor zover één van de gevallen opgesomd in artikel

17 van de AVG van toepassing is;
d. om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken;
e. om jouw persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde;
f. op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, in het bijzonder in het kader van directe marketing;
g. om jouw toestemming op basis waarvan VANK vzw gerechtigd is om jouw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken;
h. om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de “Privacy commissie”) als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving

7.2 Mits bewijs van identiteit kan je voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten per brief naar VANK vzw Molenstraat 11 te 2550 Kontich of via e-mail naar info@vank.be

8. Beveiliging

De middenstandsvereniging VANK vzw verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers. De door jou aan VANK vzw bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij VANK vzw of desgevallend bij de verwerker van persoonsgegevens op servers in België of Nederland. Je erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die je zou lijden door het onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door derden nooit op VANK vzw kan worden verhaald.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1 Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen jou en VANK vzw in verband met persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden exclusief worden beheerst door het Belgische recht.

9.2 Elk geschil in verband met persoonsgegevens behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, met uitsluiting van iedere andere rechtbank.


Vzw VANK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vzw VANK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als vzw VANK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Vzw VANK straat nummer postcode stad info@vankkontich.be Telefoon : 02/xxx xxx xxx (facultatief)
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door vzw VANK verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van vzw VANK; (uitvoering overeenkomst)
• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
• het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
• wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn vzw VANK bewaart persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens vzw VANK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.vankkontich.be en om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Wijziging privacy statement

Vzw VANK kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op …25 oktober 2017… Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Op basis van de algemene privacyverklaring kan je een beknopte verwijzing zetten op de documenten die je gebruikt voor inschrijving leden, deelnemers,… waarbij je minimaal meegeeft welke gegevens je waarom en hoe gebruikt.
voorbeeld beknopte versie Uw persoonsgegevens worden verwerkt door (vereniging Gemeente, naamstraat 20 te 9000 Gemeente, info@vereniging.be), voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om …(doel of missie vereniging). Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op (info@vereniging.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op (www.vereniging.be)